**************Nice vista**************
NiceVista
NiceVista
มืออาชีพ
โปรแกรมและเครื่องมือ

ผู้เริ่มต้น
ManyCam

มืออาชีพ
โปรแกรมเป็นหลัก
Video recorder
เครื่องบันทึก/อัดวิดีโอ
1
สำหรับการเริ่มต้น
Switch 6 port
ควบคุมและสลับจอภาพ
วิดีโอ , คลิป,สื่อเล่นอื่น
Virtua
1
1
Virtua
1
1
Video Streaming
วิดีโอสตรีมมิ่ง,
1
1
Virtua
Computer
สำหรับเปิดคลิปและสื่อเล่นอื่น
1
2
>2
Video Effect
อปุกรณ์สำหรับใส่  Effect ,
ข้อความบนจอภาพ ,
1
Virtua
Camara
Webcam
คำอธิบายสำหรับ
ผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทั่วไป
ที่จะใช้ในการเรียนการสอน
หรือใช้ในการนำเสนองาน
ในรูปแบบที่น่าสนใจมาขึ้น
ในการถ่ายทอดสด
หรือ วิดีโอ